Research

Our research interests now include on-chip metamaterials, lithium-niobate electro-optic devices, inverse design of photonic devices and systems. On-chip metamaterials Metamaterial is an

Publications

Journals [J19] Tian Dong, Shaoxian Li, Manukumara Manjappa, Peidi Yang, Jiangping Zhou, Deyin Kong, Baogang Quan, Xieyu Chen, Chen Ouyang, Fei Dai, Jiaguang Han, Chunmei Ouyang, Xueqia

Openings

Recruiting PhD students (1) Areas: In 2020, we have two PhD student positions with research areas including,
but are not limited to: on-chip metamaterials, inverse design of photonic
devices an